Klauzula Dom

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Pod Jawornikiem  Irena Grzyb z siedzibą Wetlina 100, 38-608 Wetlina.
2.       Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. b w/w rozporządzenia.
3.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy (usługi) oraz do podjęcia niezbędnych działań           przed jej zawarciem.
4.       Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą
         niemożliwe.
5.      Odbiorcami danych, oprócz Administratora, będzie podmiot, który na podstawie zawartej umowy poprzez Administratora pobiera 
        opłatę klimatyczną: Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49.
6.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
·        dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do   
         przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do     
         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
·         wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
         powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.       Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres w którym mogą się ujawnić potencjalne roszczenia
         związane z umową, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia tych roszczeń.
8.       Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
         decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
         stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Irena Grzyb
 38-608 Wertlina 100
663 151 424
 
Copyright ©2016 Pod Jawornikiem